שמיניסטים תלמידים ובוגרים
שאל את הרב


> > > פרשת מקץ - תשס"ד

פרשת מקץ - תשס"ד

חייו של יוסף קשורים בקשר הדוק לחלומות. כבר בצעירותו בבית אביו הוא חולם שני חלומות שבעקבותיהם אחיו שונאים אותו.  לאחר מכן בהיותו בבית הסוהר שר המשקים ושר האופים חולמים חלומות ויוסף פותר אותם. יוסף חשב שהגיעה נקודת המפנה, ובטוח ששר המשקים יעזור לו "כי אם זכרתני אתך כאשר ייטב לך ועשית נא עמדי חסד והזכרתני אצל פרעה והוצאתני מן הבית הזה". יוסף קיוה לצאת לא רק מבור בית הסוהר אלא  מ"הבית" שהוא עובד שם (ע' בנצי"ב)
אולם לא רק שבקשת יוסף לא הועילה אלא אף הזיקה (כדברי רש"י "מפני שתלה בו יוסף לזכרו הוזקק להיות אסור עוד שתי שנים, שנאמר אשרי הגבר אשר שם בה' מבטחו ולא פנה אל רהבים ולא בטח על מצרים הקרויים רהב" (רש"י פ' מ', כג').
דברי חז"ל אלו קשים, הרי כל אדם צריך להשתדל להוציא את עצמו ממצבים קשים ולא לסמוך על הנס, א"כ מדוע נענש יוסף על כך שפנה אל שר המשקים?
בפרשתנו אנו מוצאים את חלומו של פרעה ואין אחד שמוצא את פתרונו. עכשיו נזכר שר המשקים ביוסף.
(ודאי אין כוונתו לטובת יוסף,אלא הוא בטוח שתצמח לו תועלת אישית. כך למדנו ש"חסד לאומים חטאת" (משלי יד' לד'), "תניא אמר להם ריב"ז לתלמידיו, בני, מהו שאמר הכתוב "צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת", נענה ר' אליעזר ר' אליעזר ואמר, צדקה תרומם גוי אלו ישראל...וחסד לאומים חטאת – כל צדקה וחסד שאומות עובדי כוכבים עושין, חטא היא להם שאינם עושים אלא להתגדל בו" (ב"ב י.) במבט עמוק אפשר להבחין באמת זו  לכל אורך ההסטוריה של הקשרים בין ישראל לעמים עד עצם ימינו אנו,שהאומות ומנהיגיהם פועלים לכאורה לטובתנו אך האמת שחושבים הם רק על טובתם).
שינוי מעמדו של יוסף בא בעקבות פתרון החלומות של פרעה וכדברי פרעה "...אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי רק הכסא אגדל ממך"  (מא' לט'- מ').
נמצינו למדים על חשיבותם של החלומות בחיי יוסף. כבר בצעירותו קראו לו האחים "בעל החלומות" ומשליכים אותו לבור. התורה מעידה שם "ונראה מה יהיו חלומותיו (לז', כ'), ומבאר רש"י "אמר ר' יצחק רוח הקודש אומרת כן, האחים אומרים נהרגהו והכתוב מסיים ונראה מה יהיו חלומותיו, נראה דבר מי יקום או שלכם או שלי". א"כ רוח הקודש מעידה על חשיבותם של חלומות יוסף ושהם עתידים להתממש, על כן צריכים אנו לברר את עניינם של החלומות ומדוע  הם דומיננטים כל כך בחייו של יוסף.
ישנם שני מבטים בניתוח של המציאות שאנו נמצאים בתוכה . המבט הראשון הוא המבט הריאלי והמפוכח  המנתח כל מאורע וכל מציאות בניתוח קר ושקול לכאורה. מבט זה מביא אותנו למסקנות רבות שנראה שאפשר להוכיח את  אמיתותן. לעומתו קיים המבט של החולמים  שבניתוח של ההווה הם כבר רואים את העתיד, וממילא התיחסותם לבעיות של ההווה שונה מאוד על אף שאי אפשר להוכיח את מסקנותיהם. כל שיטה יש לה מעלות וחסרונות. הדרך הראשונה מחד היא מציאותית אך  מאידך יכולה היא לדכא כל יוזמה בעלת מעוף ולגרום שהחיים ישארו על עומדם במצב קפוא. בדרך השניה אמנם יש עצמה גדולה הלוקחת סיכונים, אולם פעמים יש ניתוק מהמציאות וכשמגלים זאת כבר מאוחר מדי.
אין ספק שדוקא במצבים הקשים של האומה כשצריכה היא להתמודד עם אומות העולם הרוצים להחשיך את אורם של ישראל, אז צריכה היא האומה את חולמים הרואים את העתיד הנפלא המזומן לה, ומתוך כך שואבת האומה כוחות חדשים ורעננים ואינה נופלת ליאוש ואדישות.
זהו הסיפור המפורסם על ר' עקיבא, רבן גמליאל, ר' אליעזר בן עזריה ור' יהושע שהיו עולים לירושלים וראו שועל שיצא מבית קודש הקודשים התחילו הם בוכים ור' עקיבא מצחק, והסביר להם ר' עקיבא שהרי תלה הכתוב את נבואת זכריה  שניבא "עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים" בנבואת אוריה שניבא " לכן בגללכם ציון שדה תחרש..." עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת (מכות כד.).
יוסף הוא מנהיגם של ישראל בהתמודדות עם אומות העולם החל מלבן הארמי וכלה בעשו ובאדום. אלו מצבים קשים של גלות וחושך המצריכים את הכוחות של בעל החלומות שאינו נופל ליאוש אלא ממשיך תמיד לחפש דרכים  לצעוד קדימה וע"י כך מצליח להביא תשועה לישראל.
דרך זו מצריכה אמונה גדולה בהשגחה האלוקית והבנה עמוקה בדרכי ההנהגה האלוקית של האומה ושל העולם כולו. מתוך כך אין אנו שמים מבטחנו באומות העולם, אלא רק בכוחנו בחיבור אל הקב"ה הנותן לנו כוח לעשות את החיל הזה.
יוסף "אבי השיטה", אסור היה לו לבקש טובות מהאומות, שודאי יחזיקו טובה לעצמם, כי אז יורדים אנו רק לחשבונות הפרקטיים והפוליטים בניגוד ל"ריאליה החלומית" של יוסף. לכן נגזרו עליו  שנתיים נוספות בבית הסוהר.
יוסף אומר לפרעה "ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם..". כידוע תמיד מקדימה חכמה את התבונה, שהרי קודם כל צריכים לדעת את הדבר כמו שהוא, דהיינו החכמה, ורק לאחר מכן להבין דבר מתוך דבר.
אולם פרעה כבר שמע את דברי החרטומים והחכמים המנתחים את החלום על פי ההגיון הצרוף (=החכמים) או על פי הבנות מיסטיות המנותקות מהמציאות (=החרטומים), על כן מדגיש יוסף שאת המציאות צריך ללמוד לעומק ולהבין אותה, וזוהי הראיה החלומית המחוברת לריאליה ועל כן היא הצודקת באמת. על כן קודם נבון ולאחר מכן חכם.
כשאומות העולם נפגשות עם ישראל כשהוא חולם, הם נבהלים כי מבינים שהולכת ומתבררת מעלתם של ישראל. לכן פרעה משעבד את ישראל וגוזר עליהם גזרות.
נבוכדנצר מלך בבל חלם חלום אך לא זכר  את תוכנו. ציוה הוא גם לחרטומים וגם לחכמים אחרים שיגידו לו את חלומו הנשכח ואת פשרו, אולם אף אחד מהם לא ידע. דניאל נכנס אל המלך ואומר לו, "סוד" זה שהמלך שואל, לא חכמים ולא חרטומים יכולים להגיד למלך, אלא ישנו אלוקים בשמים המגלה סודות והוא  היודע את אשר יהיה (ע' בספר דניאל פב').
התקופה היא תקופת גלות בבל, עם ישראל לראשונה גולה מארצו ויכול ליפול ליאוש ולתחושה שלא יחזור עוד המצב לקדמותו. שוב מוצאים אנו חלום של מלך בבל, שרומז שגם לנו צריכים להיו חלומות גדולים לעתיד. ואמנם עזרא הסופר עולה לארץ ישראל אחרי שבעים שנות גלות עם קומץ יהודים, ואינו חושש, ובאמת ה' מצליח את מעשיו ונבנה בית המקדש השני.
מעניין שגם נבוכדנצר מנסה להכשיל את ישראל אחרי שפתרו את חלומו. לכן עושה הוא פסל של זהב גבהו שישים אמה ורחבו שש אמות שכולם צריכים להשתחוות לו (דניאל פג') זאת משום שהבין שכשעם ישראל חולמים זהו סוף מלכות העמים.
גם כשעם ישראל חוזר לארצו בגאולתנו זו, ראשית בונה הוא את העולם החומרי, מיישב את הארץ מייבש ביצות וכובש דרכים. צד החול בתחיתנו הלאומית נקרא ציון (הרב קוק אורות עמ' קפה'). באים "המבינים" וטוענים שלא רואים פה שם ה', א"כ צריך להתנתק ממהלך זה. אחרים חשבו שרק על ידי ניתוק מהתורה תוכל הארץ להבנות וגם להם יש ראיות והוכחות מהמציאות.
אולם דוד המלך מלמדנו "שיר המעלות בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים". כשהקב"ה מחזירנו לציון,  תחילת הבניין הוא חומרי, אך אנו צריכים להיות כאותם חולמים של כל הדורות, ומתוך כך לראות שכל התהליך הוא תהליך אלוקי – בשוב ה'.
כיום שומעים אנו טענות "ריאליות" כנגד תפיסתנו האמונית, שהרי יש בעיה דמוגרפית ובעיה בטחונית ובעיה עם כל העולם שמתנגד למעשים רבים שלנו. כנגדם נתחזק אנו בדרכו של יוסף "הנבון והחכם" החולם חלומות אמת ואין ספק שה' יצליח דרכנו.
הדפס עמוד
שלח לחבר
לראש העמוד
"בית אורות" הינו סימן רשום של American Friends of Beit Orot, Inc  © כל הזכויות שמורות  |  יצירת קשר  |  מפת האתר
האתר הוקם ע"י entry