שמיניסטים תלמידים ובוגרים
שאל את הרב


> > > פרשת תולדות - תשס"ד

פרשת תולדות - תשס"ד

אנו מוצאים בפרשתנו מאבק איתנים בין שני גוים ושני לאומים, בין יעקב לעשו. מאבק זה מתחיל  בבטן אמם "ויתרוצצו הבנים בקרבה" וממשיך בלידתם "ויצא הראשון אדמוני...ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשו..." ובאר רש"י בשם המדרש "בדין היה אוחז יעקב לעשו, יעקב נוצר מטיפה ראשונה ועשו משניה...ויעקב שנוצר ראשון יצא אחרון ובא לעכב את עשו כדי שיהיה הוא הראשון ליטול הבכורה מן הדין".
אולם בפועל עשו הוא הבכור, א"כ יעקב צריך להתאמץ כדי להשיג את הבכורה ולכן קונה מעשו את הבכורה בלחם ונזיד עדשים.
המאבק הקשה מכולם המופיע בפרשתנו הוא המאבק על ברכותיו של יצחק. יעקב נדרש ע"י רבקה "להתחפש" לעשו ובכך לקבל את ברכת יצחק בעורמה. מעשה זה נוגד את כל מהותו של יעקב שהוא "איש תם יושב אוהלים".
בסוף הפרשה, עשו שונא את יעקב בגלל  הברכה שברכו יצחק  "ויאמר עשו בלבו יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי" בעקבות זאת יעקב נאלץ לברוח אל לבן לחרן.
מאבק זה נמשך מני אז ולאורך כל ההיסטוריה של עם ישראל , מאבק זה מתבטא בהתמודדות שלנו עם הנצרות ועם תרבות המערב בימינו אנו.
ההתמודדות עם עשו היא מסובכת פי כמה מהתמודדות אחרת. ניקח לדוגמא את התנהלותה של שרה כשראתה את  "...בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק" (פ' כא', ט'). שרה חוששת, ובצדק, לעתידו של יצחק ואומרת לאברהם  "...גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק" (כא' י').  אולם במקרה של יצחק וישמעאל אמנם הם אחים מהאב, אך האם היא אמא שונה בלאומיותה ובצדקותה (ויש לזכור שהמהות הלאומית שלנו נקבעת דוקא ע"י האם ולא ע"י האב). לכן הפתרון הוא קל יחסית דהיינו סילוק ישמעאל והגר אמו מבית אברהם.
אולם אצל יעקב ועשו הרי שניהם נולדו מיצחק ומרבקה, ולא זו בלבד אלא שכבר בהריונם הם היו צמודים זה לזה. המסקנה היא שהפתרון לא יוכל להיות בצורה של הפרדת יעקב מעשו ושילוחו של עשו מבית יצחק. ובאמת על אף כל מעלליו של עשו אנו לא מוצאים שרבקה מנסה לגרום  לכך שיצחק יגרש את עשו, אדרבא, מי שלבסוף נאלץ לעזוב את ביתם הוא יעקב. אולם דוקא אז יצחק מברך את יעקב "ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך אתך...את ארץ מגוריך אשר נתן אלוקים לאברהם". יש כאן אמירה המלמדת את יעקב שהפתרון במאבק עם עשו לא  יוכל להיות בהוצאתו מחוץ לבית, שהרי עשו נשאר כאן, וזה דורש מיעקב לצאת למקומות אחרים ולהתמודד בהתמודדויות נוספות ומרוכבות, ודוקא מתוך הבנת התהליך המסובך והקשה יגיע יעקב לשלמותו וע"י כך יזכה בברכת אברהם.
לכן גם ההתמודדות הראשונה במעי אמם, היא בצורה כזו שאין אפשרות לסלק את עשו, אלא מתוך ההתחכחות אתו יתגלו כוחותיו של יעקב בשלמותם.
לא רק שהתמודדות זו מסובכת בגלל הקשר הקבוע בין יעקב לעשו, אלא גם התנהלותו של עשו מוסיפה על הקושי. עשו הוא ערמומי מאוד וקשה לעמוד על טיבו האמיתי, הוא "איש יודע ציד איש שדה" ומבאר רש"י "יודע לצוד ולרמות את אביו בפיו ושואלו אבא היאך מעשרים את המלח ואת התבן, וכסבור אביו שהוא מדקדק במצוות".
 בסוף הפרשה התורה מספרת "וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו, וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות על נשיו לו לאשה". לכאורה עשו קולט את המסר של יצחק ורבקה  בקשר לבנות כנען, והנה הולך הוא ולוקח את בת ישמעאל,  אולם כל זה הוא רק טיפול קוסמטי חיצוני ולא תיקון מהותי, שהרי התורה כותבת שלקח אותה לאשה "על נשיו" ומבאר רש"י  "הוסיף רשעה על רשעותו שלא גרש את הראשונות".
כשיעקב חוזר מבית לבן עשו בא לקראו יחד עם ארבע מאות איש וכל זאת ע"מ לפגוע ביעקב, אולם כשהם  נפגשים  אז "וירץ עשו לקראתו ויחבקהו ויפול על צואריו וישקהו ויבכו (לג' ד') ומביא רש"י "וישקהו – נקוד עליו יש שדרשו נקודה זו לומר שלא נשקו בכל לבו". שוב מוצאים אנו התנהלות שכלפי חוץ נראית כאוהבת אך אין פיו ולבו שווים.
התמודדות עם אדם כזה ועם שיטה כזו דורשת ברור עמוק ומתמיד של האמת הצרופה, ויכולת הבדלה בין הטהור לבין הנראה כטהור משום שבחיצוניותו הוא מבריק. וכשנפגשים בשיטה הזו במשך כל החיים זה דורש תעצומות נפש ושכל כדי לא ליפול ברשתו של המקסים והמושך אך תוכו ריק. אולם כשמצליחים ומנצחים במאבק אז האמת היא עוצמתית ומאירה, ומבתברר למפרע שדוקא החיכוך עם השיטה האחרת גרם לגילויה השלם של האמת האלוקית הפנימית.
כפי שכבר אמרנו מאבק זה ממשיך אלפי שנים ומתמצה במאבקנו עם הנצרות. הרב קוק כותב (אורות עמ' לב') יסוד המינות (הנצרות) לא לקדש את הרצון, את החיים את העולם הגס ואת הפנימיות ע"י הסדר המוכן לכך בעצת ה' הגדולה שיסודה הוקבע בישראל (דהיינו ע"י תורה ומצוות שניתנו לנו כעם ה')...המינות טוענת שבהגה אחד, באמירת מילים חיצונית של אמונה, די לו לאדם לעוף לגן עדן, ואילו כל הרעה והרצח הספון בקרבו יכול להשאר בעינו, וממילא אינו צריך לימוד והתאמצות  ועליה רוחנית.
תפיסה חיצונית זו מושכת את הלב אך האמת שבשורש הכל רקוב.
מוסיף שם הרב קוק שעם ישראל התמודד במשך דורות עם קלקולי העבודה זרה, אולם עבודה זרה לא נמצאת בתוך הקודש אלא עומדת מבחוץ, ואילו הנצרות נמצאת בתוך הקודש היא כביכול דת המחפשת חיים של קדושה ונראית בחיצוניותה מאוד יפה, אולם כולה טומאה וסיאוב, לכן המלחמה נגד הנצרות מסובכת פי כמה.
דבר זה מזכיר את שבארנו, שעשו ויעקב מחוברים זה לזה וכבר בהריונם היו בבטן אמם ביחד וכך למשך כל חייהם.
כיום, עיקר ההתמודדות שלנו היא עם התרבות המודרנית שעליה כותב הרב קוק (אורות עמ' לד') שכל התרבות הזמנית בנויה היא על יסוד כוח הדמיון וזהו המשך  מתפיסות העולם האליליות של העמים. מכוח הדמיון באה התפתחות של היופי הגופני וכל ההתקשרות המוגזמת לצדדים החיצוניים של החיים, ואילו האמת  צריכה להיות שהשכל ורוח החוכמה הם שישלטו בחיים ואז העדינות הפנימית תתגלה, והשאיפה לרוחניות ודבקות אלוקית ולמוסר טהור תהיה שולטת בחיים.
 התמודדות זו היא המשך לאותה התמודדות שמתחילה במאבק בין יעקב לעשו דהיינו בין חיים פנימיים המתבטאים  ביעקב שהוא יושב אוהלים = פנים, לבין עשו החיצוני שהוא איש שדה=חיצוני.
לגילוי המסווה האמיתי מעל פניו של עשו, ומתוך מקרה פרטי זה נלמד עקרון כללי שצריך להתבונן במהות ובתוך ולא בברק החיצוני, בא הסיפור ש"ותיקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות אשר אתה בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן, ואת עורות גדיי העיזים הלבישה על ידיו ועל חלקת צואריו". הרי ברור לכולם שהתרמית של יעקב תתגלה ע"י יצחק, וא"כ הגם שבהתחלה יצחק יברך את יעקב ודאי יחזור בו יצחק מהברכות ואדרבא  שמא יקלל את יעקב, ומה תועלת יש במעשה יעקב?
ואולי ניתן לבאר   (ומעין דברים אלה ע' ברש"ר הירש) שאדרבא סוף מעשה במחשבה תחילה,ודאי ברור היה שתתגלה התרמית וכל המעשה הוא ע"מ שיתגלה בסופו של דבר שע"י כך יתברר שפעמים רבות מסתכלים על החיצוניות ולא על הפנימיות ובדרך זו אפשר להוליך שולל אנשים  גדולים וטובים וזו דרכו של עשו. וכשעשו בא ליצחק ויצחק מבין שיעקב העמיד פני גבור ציד אך אין הוא כלל כזה, מיד מתברר שצריך להתבונן פנימה וודאי שמגיעה הברכה ליעקב ומיד יצחק אומר "גם ברוך יהיה".
הדפס עמוד
שלח לחבר
לראש העמוד
"בית אורות" הינו סימן רשום של American Friends of Beit Orot, Inc  © כל הזכויות שמורות  |  יצירת קשר  |  מפת האתר
האתר הוקם ע"י entry