שמיניסטים תלמידים ובוגרים
שאל את הרב


> > > פרשת ויצא - תשס"ד

פרשת ויצא - תשס"ד

יעקב מחבר קצוות שנראים כרחוקים אחד מהשני, ועל כן קשה להגדיר אותו. מחד, הוא איש תם יושב אוהלים שכולו טהרה ותמימות, וכן כשיוצא יעקב לחרן הוא נטמן בבית עבר לארבע עשרה שנה, ללמוד שם תורה וזאת מתוך פרישות מחיי העולם עד כדי כך שחז"ל מלמדים אותנו שמתוך שנאמר בפרשתנו "וישכב במקום ההוא" "משמע לשון  מיעוט, באותו מקום שכב אבל י"ד שנים ששימש בבית עבר לא שכב בלילה שהיה עוסק בתורה" (לשון רש"י).
מאידך על אותו "אברך" תמים נאמר "ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא" (כט' יב') ומבאר רש"י "אם לרמאות הוא בא גם אני אחיו ברמאות, ואם אדם כשר, גם אני בן רבקה אחותו הכשרה". אם כן יעקב מכין עצמו להתמודדות עם לבן הרמאי, ואין הוא מתכוון לתת ללבן "לדרוך" עליו אלא יעקב מחזיר מלחמה שערה. כך אנו מוצאים ש"ויקח לו יעקב מקל לבנה ולוז וערמון ויפצל בהם פצלים לבנים מחשוף הלבן אשר על  המקלות, ויצג את המקלות אשר פצל ברהטים בשקתות המים..." (ל', לז'-לח).
גם העובדה שיעקב עובד בבית לבן נראית כנגוד המוחלט לתכונת האיש העדין והרך שכל עיסוקו בלימוד תורה שלכאורה מה לו ולעבודת המרעה הקשה, וכמו שיעקב מתאר ללבן "זה עשרים שנה אנוכי עמך רחליך ועיזיך לא שכלו טרפה לא  הבאתי לך אנוכי אחטאנה  מידי תבקשנה...ביום אכלני חורב וקרח בלילה ותדד שנתי מעיני". (לא', לח'- מ')
במדרש – רבה (סח', יח') על הפסוק והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו" דורש "עולים ויורדים ביעקב דהיינו מעלים ומורידים בו (שהיו דנין אותו לזכות ולחובה) והיו המלאכי דוחקים בו ומקטרגים עליו שהרי על יעקב נאמר ישראל אשר בך אתפאר, אתה הוא שאיקונין שלך חקוק למעלה? כשהיו עולים למעלה היו רואים איקונין שלו וכשירדו למטה מצאו אותו ישן".
ממדרש זה אנו לומדים שגם המלאכים לא יכלו לחבר את אישיותו של יעקב וראו ניגוד מוחלט בין הצד העליון והרוחני שלו לבין התנהלותו בפועל.
ויש להוסיף ולבאר, וכי רק יעקב היה ישן, וכי אברהם ויצחק לא ישנו,  אם כן מה כל כך הפליא את המלאכים? אלא שהפלא היה שהיה יעקב ישן בבית האלוקים- שהרי על אותו מקום אומרת הגמרא בפסחים (פח.) "מאי דכתיב והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל ה' אל בית אלוקי יעקב, לא כאברהם שכתוב בו הר שנאמר אשר יאמר היום בהר ה' יראה, ולא כיצחק שקראו שדה שנאמר ויצא יצחק לשוח בשדה, אלא כיעקב שקראו בית שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל".
את אברהם אנו פוגשים בחיבורו אל הר ה' מתוך מצב של התעלות ומסירות נפש  של העקדה. גם יצחק בא לשוח בשדה מתוך קדושה והתבודדות כהכנה לתפילה עליונה. לעומתם יעקב נפגש עם בית האלוקים כשהוא שוכב  במקום ההוא וישן, ורק כשהוא מתעורר נאמר " וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה ואנוכי לא ידעתי" (כח' טז'). וזה שמפתיע את המלאכים כיצד אפשר לחבר שמים וארץ בצורה כזו שישנים בבית האלוקים.
אולם אדרבא דוקא הניגודים הנראים כבלתי ניתנים לחיבור כשהם מתאגדים באדם אחד מלמדים אותנו על המקור האלוקי של כל ההויה כולה על מעלותיה ומורדותיה, ועבודת ה' של יעקב בנאמנות עד כדי נדידת שינה מעיניו מתקיימת הן בבית מדרשו של עבר והן בעבודתו אצל לבן.
אלא שנשאלת השאלה כיצד באמת ניתן לחבר את הקצוות המנוגדים. הפתרון נמצא בחלום יעקב. אותם מלאכים שעולים ויורדים ואינם מצליחים לחבר את שני הפנים של יעקב לאישיות אחת הם מתבטלים אל מול המקור האלוקי העליון והאחד וזהו "והנה ה' ניצב עליו", ואומר המדרש רבה (סט', א') "אר' אבהו משל לבן מלכים שהיה ישן  על גבי עריסה  והיו זבובים שוכנים עליו וכיון שבאה מניקתו שחה עליו מניקתו וברח מעליו, כך בתחילה והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, כיון שנתגלה עליו הקב"ה ברחו מעליו".
ונראה לבאר שהמלאכים אמנם הם רוחניים ועליונים אך הם פרטיים וחלקיים אל מול המקור האלוקי, ומתוך כך אינם מסוגלים להבין את ההופעה האלוקית השלמה המחברת עליונים ותחתונים, ולכן הם מטרידים את יעקב ודוחקים בו, וזהו המשל של הזבובים המטרידים את בן המלכים בשנתו. הפתרון לסתירות המתגלות באישיותו של יעקב הוא הגילוי האלוקי העליון יותר שהוא המקור האחד גם של השמים וגם של הארץ, הוא המקור של האיקונין של יעקב הנמצא למעלה וגם של יעקב הישן למטה בבית האלוקים, וכשה' מתגלה אז "הזבובים" ברחו מעליו.
נקודה זו מבאר הרב קוק (אורות עמ' פה') "שנשמת האדם היא יותר עליונה ויותר פנימית מהמלאכים ודוקא מפני גדולתה ירדה עד לתחתית המדריגה ומשם תעלה ברכוש גדול ועצום ותכשיר את העולם כולו עמה לעליה עליונה ומקורית".
גם אומות העולם אינם מסוגלים להבין את החיבור המופלא הזה המתגלם ביעקב, וכך כותב הרב קוק (אורות עמ' קע') "אומות העולם אינם יכולים להשיג איך נעשה הבשר מקודש, איך נעשו התפקידים הגשמיים בעצמם אידאליים וזאת משום שהערלה מעכבת", וזה שמצינו במדרש (תנחומא , ב') "והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אר' שמואל בר נחמן אלו שרי אומות העכו"ם" שהראה לו הקב"ה ליעקב את שרו של בבל שעולים שבעים שלבים ויורד ושל מדי חמישים ושנים ויורד,ושל יוון מאה ויורד, ושל אדום עלה ולא ידע כמה, מאותה שעה נתירא יעקב ואמר שמא זה אין לו ירידה, א"ל הקב"ה ואתה אל תירא עבדי יעקב (ירמיהו ל'), כביכול אתה רואהו אצלי, משם אני מורידו".
אומות העולם משתעבדות בעם ישראל כי הם אינם מסוגלים עדיין להכיר בשלמותו של עם ישראל המחבר שמים וארץ, כאותו סולם של יעקב המוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, והאומה הקשה מכולם היא אדום (כמו שביארנו  בפרשת תולדות), ואומר הקב"ה ליעקב שהוא יצליח לעמוד בכל הרדיפות והשיעבודים שהאומות מנסות לכלות אותנו וזאת משום שה' ניצב עליו, דהינו  שהאמת האלוקית מתגלית בעולם רק על ידי ההופעה המורכבת והמיוחדת הזו של יעקב.
יעקב קרא למקום בית ויש בו ב' בחינות. בחינה ראשונה שהבית הוא מוקף מחיצות שרק המתאימים והשייכים יכולים לבוא אליו. והגמ' בפסחים ביארה לנו שלעתיד לבוא העמים יגידו שהם רוצים לעלות אל הר ה' דהיינו מקום שמפיץ אור ורוחניות לרבים, אולם על ההר עומד בית שהוא בית אלוקי יעקב ואי אפשר להסיר את המחיצות האלו, המשאירות את עם ישראל ביחודו  העצמי אלא הבית ישאר על עומדו ואומות העולם יקחו מאותו הבית כמידת יכולתם.
והבחינה השניה היא שיושבי הבית מתנהגים בתוכו באורח טבעי, שהרי ברשות הרבים אין האדם יכול להתנהג באותה הטבעיות כמו שבביתו. יעקב אבינו קרא למקום בית כי הוא הביטוי של החיים האלוקיים הכוללים את כל המציאות, אולם הכל בדרך הטבעית והזורמת. לכן גם מצינו את יעקב שישן בבית האלוקים וה' ניצב עליו.
דרכו זו של יעקב היא למעלה מהליכות הטבע רגילות וע"י ההתרוממות מהמצב הטבעי הרגיל לדרך אלוקית (אומנם בתוך העולם הטבעי)  מסוגל יעקב להדבק באלוקים חיים. אולם לכך מוכשר הוא הלילה שבו עולם הטבע אינו דומיננטי והאדם יכול לחוש אז את יכולתו הרוחנית העליונה, לזה מיוחדת היא תפילת הלילה שכדברי הגמרא בברכות (כו:) יעקב תיקן תפילת ערבית שנאמר "ויפגע במקום וילן שם ואין פגיעה אלא תפילה".
יעקב אבינו זה עם ישראל ואנחנו נקראים על שמו בני ישראל, וא"כ נמצינו למדים על התפקיד העליון של האומה כולה שכל אחד מבניה ימצא את דרכו לגלות את "והנה ה' ניצב עליו".
הדפס עמוד
שלח לחבר
לראש העמוד
"בית אורות" הינו סימן רשום של American Friends of Beit Orot, Inc  © כל הזכויות שמורות  |  יצירת קשר  |  מפת האתר
האתר הוקם ע"י entry