שמיניסטים תלמידים ובוגרים
שאל את הרב


> > > פרשת בלק - תשס"ג

פרשת בלק - תשס"ג

בסוף ספר דברים אומרת התורה "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים". וע"ז דורש הספרי "אבל בבליים קם ואיזה זה בלעם בן בעור,  אלא יש הפרש בין נבואתנו של  משה לנבואתו של בלעם, משה לא היה יודע מי מדבר עמו ובלעם היה יודע , משה לא היה יודע אימת מדבר עמו עד שנדבר עמו ובלעם היה יודע,משה לא היה מדבר עימו עד שהיה עומד ובלעם היה מדבר עימו כשהוא נופל".
 
מדרש זה מעלה תמיהה גדולה, שהרי יוצא שבלעם הוא בעל כוחות אדירים עד כדי השוואה למשה רבינו, אולם מאידך כל מעשיו מראים ההפך.
 
כבר בדברי בלק מוצאים אנו "כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר" ודורש התנחומא "על ידי סיחון שעזרת להכות את מואב ," ולא מוזכר שהיתה סיבה מוצדקת לכך.
 
גם בפרשתנו בלעם לא נכנס לעובי הקורה לבדוק האם צודק לקלל את ישראל, אולי ישראל לא מתכוונים כלל להלחם במואב. כמו שבאמת נאמר בספר דברים (ב, ט') "ויאמר ה' אלי אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה".
 
בסוף הפרשה אנו מוצאים שבלעם נותן למלך "עצה" כנאמר "הנני הולך לעמי לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך" ודורשת הגמ' (סנהדרין ק"ו.) "אמר להם אלוהיהם של אלו שונא זימה הוא והם מתאוים לכלי פשתן, בוא ואשיאך עצה עשה להם קלעים (אוהלים) והושיב בהם זונות....". רואים אנו שמעשי בלעם רעים וחטאים לה'.
 
המדרש תנחומא בפרשתינו מלמדנו "שלא הניח הקב"ה פתחון פה לאומות העולם לעתיד לבוא לומר, שאתה רחקתנו ולא נתת לנו כמו שנתת לישראל . מה עשה הקב"ה כשם שהעמיד מלכים וחכמים ונביאים לישראל כך העמיד לאומות העולם ....העמיד משה לישראל שהיה מדבר עימו כל זמן שירצה,העמיד לאומות את בלעם ומדבר עימו כל זמן שירצה. ראה מה בין נביאי ישראל לנביאי האומות, נביאי ישראל מזהירים את האומות על העבירות וכן הוא אומר נביא לגויים נתתיך, ואילו נביאים שהעמיד מן האומות נותנים פירצה לאבד את הבריות מן העולם הבא.
ולא עוד אלא כל הנביאים היו במדת הרחמים על ישראל ועל אומות העולם שכן ישעיהו אומר על כן מעי למואב ככנור יהמו (ט"ז, י"א) ונביאי אומות העולם היו במידת האכזריות שזה עמד לעקור אומה שלמה חינם על לא דבר".
 
מדברי חז"ל אלו למדים אנו שבאמת לא היו ראוים אומות העולם להיות נביאים, אלא למנוע טענות שלהם בעתיד, נתן להם הקב"ה נביא. אולם כיוון שבאמת בפנימיותם הם לא מתאימים לנבואה התוצאה היא שלילית. משל למנהיג שנותנים בידו עוצמה שלטונית רבה, והוא מקולקל במידותיו, ודאי שהוא ינצל את הכוחות הללו לטובתו האישית וע"י כך יגרום נזק אדיר לאחרים.
 
הנבואה בטהרתה צריכה להתבסס על מעלות מוסריות ועל טהרה פנימית. עם ישראל ביסודו הוא מוסרי וכדברי חז"ל שישראל רחמנים בישנים וגומלי חסדים. תכונות אלו טבועות בנו מהאבות שכל חייהם התבססו על מדות ומוסר.
 
מפורסמים דברי הנצי"ב בהקדמתו לספר בראשית, המביא את דברי ר' יוחנן הדורש את הפסוק בפרשתנו "תמות נפשי מות ישרים" אלו אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים. ישנם כאלה שהם צדיקים וחסידים ועמלי תורה אך לא ישרים בהליכות העולם וכך היה בבית שני, אבל מפני שינאת חינם שבלבם חשדו זה את זה, ומי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת ה' אמרו עליו שהוא צדוקי ואפיקורס, ובאו ע"י כך לשפיכות דמים ולכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית, והקב"ה ישר ואינו סובל צדיקים כאלו. וזה היה שבח האבות שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי ה' עוד היו ישרים והיו באהבה עם אומות העולם וחשו לטובתם באשר היא קיום הבריאה".
 
עם ישראל יש לו תפקיד לתקן עולם במלכות ש-די, ולעלות ולרומם את כל הבריות, והכל מתוך המדות הישרות המוטבעות בנו. (כמובן שאי אפשר לסמוך על כך שירשנו את המוסריות מאבותינו, אלא חייבים אנו לעמול ולשכלל את הכוחות הפוטנציאלים הטבועים בנו).
 
בלעם מקולקל במידותיו וכמשנה באבות (ה, כג') "שכל מי שיש לו ג' דברים הללו הרי הוא מתלמידיו של בלעם עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה". בלעם הוא בעל גאוה ובעל תאווה לעושר וכבוד, ועל כן מסתכל בעין רעה על המציאות, כי כל דאגתו היא לטובת עצמו. כשמצרפים לתכונות אלו כוחות גדולים מאוד של נבואה, הקלקול שנגרם הוא אדיר.
 
לעומתו אברהם אבינו כל ענינו רק לטובה וכמשנה שם "מי שיש לו עין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה הרי הוא מתלמידיו של אברהם אבינו".
 
החיים היצריים של בלעם בולטים בדברי חז"ל (ע"ז ד:) האומרים ש"בלעם בא על אתונו". על הפסוק ויחבוש את אתונו דורשים חז"ל מכאן שהשינאה מקלקלת את השורה (שבלעם חבש בעצמו). אמר הקב"ה, רשע, כבר קדמך אברהם אביהם שנאמר וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורו".
 
בלעם חושב על הכבוד והממון שהוא יקבל ומוכן לחבוש את האתון בעצמו, לעומתו אברהם הולך לעקוד את בנו יחידו וכל מחשבתו היא רק מחשבת אהבת ה' ולא אהבת עצמו.
 
אולם הבדל נוסף יש בין אברהם לבלעם וכן מבאר המהר"ל (דרך-חיים ה',י"ט) "שאצל אברהם כתוב חמור שהוא זכר ודבר זה יראה שאין לאברהם צירוף  אל המדרגה החמרית אלא הוא רוכב עליו ומתעלה עליו ביותר, ואילו בלעם היה רוכב על אתונו שהיא נקבה ואין ספק כי הזכר יש לו חיבור אל הנקבה וכך היה לבלעם צירוף אל החמרי".
 
פירוש הדברים הוא, שמתוך  שבחרה התורה ללמדנו את מין החמור למדנו על היחס של אברהם ובלעם אל החמור=חומריות. בין זכר לזכר אין חיבור ואילו בין זכר לנקבה יש חיבור. מזה למדים אנו שאברהם רוכב דהיינו מתעלה מעל החמור דהיינו מעל החמריות, הוא אינו משועבד ליצריו. לעומתו בלעם מתחבר אל החומריות ועל כן רכב על אתון = נקבה, זהו פשט הגמ' שבלעם בא על אתונו.
 
כיון שבלעם גדול מחד ומקולקל בפנימיותו מאידך, הוא יודע לנצל כל פירצה של רוע בעולם וע"י כך לקלקל.
כך דורשת הגמ' בברכות (ז') "ואל זועם בכל יום וכמה זעמו רגע...ואין כל בריה יכולה לכוון אותה השעה חוץ מבלעם הרשע דכתיב ביה ויודע דעת עליון".
 
ומבאר הרב קוק שכל מידותיו של הקב"ה הם לטובה וגם מדת הזעם יש לה תפקיד חיובי שהרי הקב"ה פועל רק טוב,  אולם כל זה רק לרגע. בלעם הרשע הוא דמות הדעת והחכמה אך משולל מהתכלית המוסרית הוא פונה לרע והוא משתדל להרחיב את הענינים הרעים, וזהו שידע לכיון אותה שעה שהקב"ה כועס בה.
 
לכן מובנת הגמ' שם בהמשך "שמשה ביקש שלא תשרה שכינה על אומות העולם", ואין בקשה זו משום צרות עין אלא טובת המין האנושי, כי כבר ראינו מה גרמה הנבואה לנביא מאומות עולם.
 
הספרי שהבאנו בראש דברינו מסיים, "משל למה הדבר דומה לטבחו של מלך ויודע כמה הוצאות יוצאות למלך על שולחנו". אמנם בפתיחת הדברים הספרי משוה בין בלעם למשה אך מסוף דבריו מתבררים הדברים באמת.
 
משה מחובר לשורש האלוקי העליון, וכל זאת מתוך נשמתו הישראלית הטהורה, ולכן כל מגמתו היא להשפיע שפע של טוב וקדושה בעולם. וכיון שהוא עלה למעלה עליונה הוא לא ידע מי מדבר עימו. לעומת בלעם שהוא הטבח בבית המלך. אמנם הוא יודע כל מה שקורה בבית המלך אך אין זה  מתוך חשיבותו לתיפקוד הממלכה. לכן כשהמלך פונה אליו ודאי  הוא מרגיש בהבדל בינו לבין המלך, ויודע הוא שהמלך מדבר אליו, כמו כן ישנם זמנים מוגדרים בהם הטבח משרת את המלך ועל כן יודע הוא מתי ידבר אליו המלך, זהו בלעם, לעומתו משה בגלל מעלתו, בכל רגע המלך עשוי לפנות אליו.
 
לימוד זה נדרש יפה גם לימינו. יש אנשים בעלי חכמה ובעלי ידיעות מדעיות שאם אין להם מוסר יכולים לגרום נזקים אדירים. מדענים בתחומי הביוטכנולוגיה או בתחום הגרעין יכולים לגרום לקלקולים נוראים.
 
גם מנהיגים בעלי עצמה שאין תוכם כברם יכולים להרוס ולהחריב.
 
בלעם עצמו מבין זאת ואומר "דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחוץ פאתי מואב וקרקר כל בני שת... וישראל עושה חיל". רק מנהיגות ישראלית מקורית תקדם את העולם באמת.
הדפס עמוד
שלח לחבר
לראש העמוד
"בית אורות" הינו סימן רשום של American Friends of Beit Orot, Inc  © כל הזכויות שמורות  |  יצירת קשר  |  מפת האתר
האתר הוקם ע"י entry