שמיניסטים תלמידים ובוגרים
שאל את הרב


> > > פרשת שמיני

פרשת שמיני

מאת הרב דני איזק
 
"ויהי ביום בשמיני קרא משה לאהרן ולבניו ולזקני ישראל". וביאר רש"י "שיום זה הוא שמיני למילואים הוא ראש חודש ניסן שהוקם המשכן בו ביום. יום זה נטל עשר עטרות".
 
יום זה הוא ראשון לשכון שכינה כמו שנאמר בפרשתנו "וירא כבוד ה' את כל העם". יום זה הוא גם ראשון לירידת האש, כמו שנאמר "ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם".
 
המשנה בתענית דורשת את הפסוק "צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעיטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו, ביום חתונתו זה מתן תורה וביום שמחת לבו זה בניין ביהמ"ק".
 
ובת"כ "ביום שמחת לבו זה הורדת האש באוהל מועד".
 
שני המאורעות הגדולים הללו של נתינת התורה והשראת השכינה במשכן והורדת האש לוו במשברים קשים של חטא העגל וחטאם של נדב ואביהוא. וצריך להבין מדוע המאורעות הגדולים באים יחד עם משברים.
 
הסבר העניין הוא שהקדושה האלוקית העליונה שהיא רחבה מני ים צריכה לרדת למציאות העולמית המצומצמת, אולם בגלל קטנות הכלים העולמיים הם אינם מסוגלים לקלוט את האור האלוקי בשלמותו וממילא נוצרים משברים. תהליך זה נובע ממצב העולם כפי שהוא לעת עתה, אך אין זה המצב הקבוע. הגמרא בפסחים (נ.) דורשת "אמר ר' אחא בר חנינא לא כעולם הזה העולם הבא, העולם הזה על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב ועל בשורות רעות אומר ברוך דיין האמת, ואילו לעולם הבא כולו הטוב והמטיב", זאת אומרת לא נגלה לנו הטוב האלוקי בשלמותו, ולכן נראה הרע כרע אובייקטיבי ומברכים דיין האמת, אך כשיקויים הפסוק "והיה ה' למלך על כל הארץ" וממילא "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד", אז נראה בגלוי את הטוב האלוקי בכל המציאות העולמית. אולם להגיע למצב השלם הזה צריך לעבור דרך עולמנו כפי שהוא עתה בחסרונו, וע"י מעשינו ופעולותינו להתקדם לעולם הבא השלם, וכך אנו פועלים עם א-ל. תוך כדי התהליך בכל מקום שנפגשים עם גודל אלוקי עליון נוצרים המשברים, אלא שכל המשברים האלו מזקקים ומטהרים אותנו. לפי זה נתינת התורה הושלמה לאחר שהצלחנו לצאת ממשבר העגל, והשלמת השראת השכינה הייתה לאחר משבר נדב ואביהוא והלימוד שהאומה למדה מכך.
 
גם בדורות האחרונים כשהאומה חוזרת לארצה ולחייה הלאומיים אנו נפגשים במשברים רבים בגלל ששורש התהליך הוא הצורך של הקדושה הישראלית העליונה להתגלות בשלמות בעולמנו ולשם כך צריכים להרחיב כלים רבים ולטהרם, ואין ספק שתהליך זה יביא לגאולה השלמה.
 
 
 
התורה מספרת לנו "ויקחו בני אהרן נדב ואביהוא איש מחתתו ויתנו בהן אש וישימו עליה קטורת ויקריבו לפני ה' אש זרה אשר לא ציוה אותם". מקריאת פשט הפסוק מתברר שחטא בני אהרן היה שהקריבו אש זרה. אולם חז"ל מוסיפים הסברים נוספים במה חטאו. רש"י מביא שניים מהם, "ר' אליעזר אומר לא מתו בני אהרן אלא ע"י שהורו הלכה בפני משה רבן, ר' ישמעאל אומר שתויי יין נכנסו למקדש תדע שאחרי מיתתן הזהיר הנותרים שלא יכנסו שתויי יין למקדש".
 
כבר עמדו רבים מה ראו חז"ל להוסיף חטא לנדב ואביהוא מעבר לפשט הפסוק.
 
כידוע, חטא נדב ואביהוא מוזכר בתורה עוד שלוש פעמים. בויקרא טז',א' – "וידבר אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני ה' וימותו".
 
במדבר ג,ד' – "וימת נדב ואביהוא לפני ה' בהקריבם אש זרה לפני ה'".
 
במדבר כו',סא' – "וימת נדב ואביהוא בהקריבם אש זרה לפני ה'.
 
המכנה המשותף החוזר על עצמו בכל המקומות הוא "לפני ה'". גם בפרשתנו התורה מדגישה פעמיים שהיה זה לפני ה'. אפשר לבאר שדגש זה מלמדנו את הסיבה שמתו מיד, שהרי לא כל מי שעובר על חיובי מיתה בידי שמיים מת מיד. אולם משום שזה היה בפלטין של מלך, לכן מתו מיד.
 
אמנם יש להתבונן בפסוקים שבתחילת פרשת "אחרי", שם פתחה התורה "וידבר ה'..." (עיין הציטוט לעיל) ומיד אח"כ "ויאמר ה' אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת...", הרי בדיבור הראשון עדיין לא נאמר כלום א"כ מהו שחזרה התורה וכתבה "ויאמר ה'", מזה מוכח שפסוק א' עומד בפני עצמו.
 
בולט פסוק זה שהתורה השמיטה את עניין האש הזרה שהקריבו בני אהרן. ניתן לומר שכאן התורה מלמדת את השורש שהביא את נדב ואביהוא לחטוא ולהביא אש זרה.
 
השורש הוא הרצון והלהט להיות לפני ה' בלא שימת לב לגבול שמגבילה התורה. ודאי שרצון זה ביסודו הוא חיובי, שהרי אין אנו רוצים לגדל עובדי ה' העובדים עבודה חיצונית טכנית שאין בה התלהבות ודבקות נפשית, אולם אם אנו רק מדגישים את ההתלהבות והדבקות בלא השתעבדות לחוק האלוקי, אזי אין זו עבודת ה' אלא עבודה המספקת את רצוננו הסובייקטיבי. רק החיבור האמיתי של הדיקות האלוקית ומתוכה ההתלהבות שלנו היא עבודה שלמה. זהו שמדגישה התורה אצל נדב ואביהוא את המילים "לפני ה'", דהיינו שהם רצו בכל ליבם להיות לפני ה' כל הזמן, ואש הקודש הזו שבערה בעצמותיהם והביאה אותם לעשות מעשה טעות היא אש זרה אשר לא ציוה אותם, דהיינו עצם זה שאין האש מתחילה מציווי ה', ממילא היא אש זרה, זהו שאומר ר' ישמעאל ששתויי יין נכנסו, דהיינו שהם נכנסו אל הקודש מתוך התלהבות שלא נשלטה ע"י השכל והחוק האלוקי.
 
בפרק ט',ו' כתוב "ויאמר משה זה הדבר אשר ציוה ה' תעשו וירא אליכם כבוד ה'". והעיר הנצי"ב שהרי כבר עשו מה שעליהם לעשות והביאו הכל אל אוהל מועד, ומה נשאר להם לעשות עוד?!
 
אלא שהתורה מדגישה שרק אם נעשה את אשר ציוה ה' אז יתגלה כבוד ה' עלינו, אך אם נחפש דרכים כל אחד לפי רעיון לבבו נרחיק את גילוי השכינה.
 
זהו שנאמר בפרשת "אחרי-מות" לאחר שנצטוינו על עבודת יום הכיפורים, "ויעש כאשר ציוה ה' את משה" (טז',לד'), שבאמת אהרן כשנכנס לקודש הקודשים ומקטיר את הקטורת, הכל נעשה על פי הציווי האלוקי,דהיינו בדייקנות מלאה.
 
דוד המלך מבקש "אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית ה' כל ימי חיי ולבקר בהיכלו", הוא מבקש להיות לפני ה' כל חייו וזוהי בקשה נפלאה המזכירה את רצונם של נדב ואביהוא,אך הוא מוסיף "ולבקר בהיכלו", דהיינו שאין אני בעל-הבית שם אלא רק אורח ששומע בקולו של המארח, דהיינו שאני מבטל את רצונותי הסובייקטיביים (וממילא הקטנים) אל מול החוק האלוקי המוחלט, ואז באמת אני כל חיי לפני ה'.
 
החוכמה האלוקית שמשם התורה יוצאת היא למעלה מכל מגבלה וקצבה והיא זאת שנותנת לנו את הפרטים ופרטי הפרטים מתוך הגודל המוחלט והבלתי מוגבל. התורה המלמדת אותנו גם את הפרטים חייבת להינתן לנו דווקא ע"י אספקלריא המאירה שמחברת אותנו למקור הקודש.
 
אולם כששואבים את תוכן האור הרוחני לא ממעיין החוכמה העליון אלא במדרגה נמוכה יותר של מעיין הבינה ששם האידיאלים כבר מוגבלים יותר, זוהי אש זרה.
 
וכך כותב הרב קוק באוה"ק – נדב ואביהו שאבו את תוכן הארתם ממעיין הבינה שהיא מאצילה אצילות מוגבלת שמשתוה לערכים של העולמים, אש זרה הקריבו ובקרבתם לפני ה' וימותו.
 
זהו שאמר ר' אליעזר שבני אהרן הורו הלכה בפני משה רבן, דהיינו שלא חיברו את הליכות חייהם למשה הנותן לנו את התורה באספקלריא המאירה אלא פעלו על דעת עצמם הנמוכה יותר.
 
וכפי שכבר כתבנו בראש הדברים, המשברים הללו מלמדים את עם ישראל ומרוממים אותנו, שיזכו ע"י כך לחבר את המוחלט האלוקי לחיים הממשיים והכל בטהרה ובקדושה מתוך חיבור לציווי האלוקי המביא אותנו להתלהבות קדושה ואמיתית.
הדפס עמוד
שלח לחבר
לראש העמוד
"בית אורות" הינו סימן רשום של American Friends of Beit Orot, Inc  © כל הזכויות שמורות  |  יצירת קשר  |  מפת האתר
האתר הוקם ע"י entry