שמיניסטים תלמידים ובוגרים
שאל את הרב


פרשת שלח

מאת הרב דני איזק
 
משה רבינו שולח מרגלים לתור את הארץ ומצוה עליהם לבדוק "וראיתם את הארץ מה היא ואת העם היושב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב, ומה הארץ אשר הוא יושב בה הטובה היא אם רעה ומה הערים אשר הוא יושב בהנה הבמחנים אם במבצרים".
 
המרגלים כשחוזרים משליחותם, לכאורה, עונים במדויק על שאלותיו של משה שהארץ "זבת חלב ודבש וזה פריה." והעם היושב בארץ,  והערים בצורות גדולות מאוד וגם ילידי הענק ראינו שם".
לפי זה קשה תגובתו של כלב "ויהס כלב את העם אל משה ויאמר עלה נעלה וירשנו אותה כי נכול נוכל לה'" רק אחרי תגובת כלב נאמר "והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו".
 
אולם בעיון בלשון תשובת המרגלים ניתן להבין את חטאם הם מוסיפים מילה אחת ההופכת את כל תשובותם, "אפס כי עז העם...", זאת אומרת שאין הם מתארים מצב אלא  מפרשים אותו. במילה "אפס" הם בעצם טוענים   שעם ישראל לא יצליח לנצח את יושבי ארץ כנען כי הם חזקים ויושבים בערים בצורות. הפרשנות היא סוביקטיבית והם לא נשלחו לכך. הם נשלחו ל"תור" את ארץ כנען, דהיינו לבדוק אותה במובן האוביקטיבי "לצלם" את הארץ אך לא לנתח את המציאות.
 
הפרשנות וניתוח המציאות תלויים בחוסן האמונה הפנימית. כך דורש הספרי על הפסוק בסוף פרשתנו "ולא תתורו אחרי לבבכם, מגיד שהעינים הולכים אחר הלב. שמא תאמר שהלב הולך אחר העינים, והרי יש סומא שעושה כל תועבות שבעולם, מכאן שהעינים הולכים אחר הלב". ככל שהלב מאמין יותר באמונה תמימה בקב"ה, כך העין רואה את המציאות בצורה נכונה.
 
חז"ל מלמדים אותנו במדרש-רבה "שהיו המרגלים נכנסים לעיר הדבר נוגף את הגדולים ומתעסקים בני העיר בקבורתם, ובריה לא היתה רואה אותם, והקב"ה עשה להם לטובה כדי לטרדם באבלם ולא ישימו לב לאלו, ואילו המרגלים אמרו "ארץ אוכלת יושביה היא", בניסים שהיה עושה להם הקב"ה בו הוציאו דיבה". א"כ הקב"ה עשה להם נס לטובתם, אך הם בחסרון אמונתם ניתחו את המאורעות בצורה עקומה ומתוך כך הוציאו דיבת הארץ.
 
רק יהושע וכלב מתוך עומק אמונתם בקב"ה אמרו "טובה הארץ מאוד מאוד" וזהו שבסיום דבריהם הם אומרים "וה' איתנו אל תיראום".
 
יהושע שואב את אמונתו מתוך קישורו העמוק למשה רבינו ומתוך אהבתו הטהורה לתורה, כמו שנאמר "ויהושע נער לא ימיש מתוך האוהל."
 
כלב לבדו הולך לחברון להשטתח על קברי האבות, כך דורשת הגמ' בסוטה (לד) על הפסוק "ויעלו בנגב ויבוא עד חברון..." הפסוק פותח בלשון רבים "ויעלו" וממשיך בלשון יחיד "ויבוא", אלא מכאן שרק כלב לבדו הלך כדי שלא יהיה ניסת להיות בעצת המרגלים.
 
כשכלב מגיע לחברון מקום מנוחתם של האבות, הוא מתחבר אל ההבטחה שהקב"ה מבטיח לתת את הארץ. הבטחה זו ניתנה לאברהם ונישנתה ליצחק ושולשה ליעקב והם עם הניסיונות והסיבוכים נשארו באמונתם.כך נאמר עליהם בתחילת פרשת וארא, וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא-ל ש-די ושמי ה' לא נודעתי להם" ומבאר שם רש"י "וארא אל האבות והבטחים הבטחות, ושמי ה' לא נודעתי להם דהיינו לא נכרתי להם במידה אמיתית שלי שעליה נקרא שמי ה' לאמת דברי שהרי הבטחתים ולא קיימתי. והמדרש-רבה שם אומר "אמר לו הקב"ה למשה חבל על דאבדין ולא משתכחין, הרבה פעמים נגליתי אל אברהם יצחק ויעקב בא-ל ש-די ולא הרהרו אחר מדותי".
 
אמונה טהורה זו של האבות שבה ומתעוררת אצל כלב מתוך בחירתו וחיבורו אליהם.
 
לפי דרך זו נבין את תפילת משה על יהושע שלא יפול בעצת המרגלים. ויקרא משה להושע בן נון יהושע", "נתפלל עליו י-ה יושיעך מעצת מרגלים" (מ"ר). לכאורה קשה אם משה ידע שהמרגלים יחטאו למה שלחם אלא שאין הכרח שהמרגלים יחטאו והכל תלוי בלב, והתפלל משה על יהושע שיזכה לבדוק את המציאות בצורה נכונה מתוך עומק אמונה.
הרב קוק מבאר את הקשר של עם ישראל לארצו כקשר של חיים, שזהו קשר פנימי וחיוני, ולא קשר חיצוני רק בתור אמצעי להתאחדות הכללית של האומה והחזקת קיומה החמרי או אפילו הרוחני. על כן כדי לברר אם עם ישראל מרגיש וחי את הקשר הזה לארץ ישראל, שלח משה את המרגלים , ואם הם יבהלו ולא ירצו להכנס לארץ סימן שעדיין לא הגיע הזמן.
לכן העונש על חטא המרגלים  כבד יותר מאשר העונש על חטא העגל. כאן נאמר "במדבר הזה יפלו פגריכם"," במספר הימים אשר תרתם את הארץ ארבעים יום , יום לשנה יום לשנה תשאו את עונותכם ארבעים שנה ...". לכאורה חטא העגל חמור יותר מאשר חטא המרגלים. אולם לדבריו מובן, כיון שעם ישראל זקוק לעבור את המדבר ולחוש מנותק מארץ ישראל, ועל ידי כך תתגבר השקיקה הפנימית לארץ, ויובן הקישור העצמי שלנו לארץ , ומתוך כך יסור כל פחד וכל חשש , ועם ישראל יגיע לארצו וילחם עליה בעוז ובגבורה.
 
יהושע שולח מן השיטים שני מרגלים והם מגיעים לבית אישה זונה ושמה רחב. הסיפור הזה תמוה. מדוע יהושע שולח מרגלים אחרי שהוא עצמו חווה את כשלונם של המרגלים ששלח משה? ועוד, מדוע טורח הנביא לספר לנו שהמרגלים נשלחו מן השיטים, והאם מקרה הוא שהם לנים בביתה של אישה זונה?
 
אולם ניתן לומר שדוקא יהושע, שחווה את הבדיקה הראשונה בקשר שבין האומה לארצה, מבין שיש צורך לבדוק האם ארבעים שנות נדודים במדבר הועילו, והאם עכשיו מסוגלים ישראל להיכנס לארץ ולהלחם עם אותם עמים שבעבר פחדו מהם.
 
הקשר עם הארץ, שהוא קשר של חיים, צריך לגלות ולהוציא אל הפועל את כל כוחות החיים הישראלים ולנתבם לקדושה. אין האומה החייה בארצה צריכה לבטל כוח מכוחותיה אלא אדרבא לחברם בגבורה יתרה אל הקודש.
 
שני כוחות יצריים חזקים נמצאים באדם, יצר העריות ויצר עבודה זרה. כוחות אלו בקדושתם מביאים חיים ומגבירים את עבודת ה' שלנו.
 
בשיטים עם ישראל החל לזנות אל בנות מואב (פכ"ה, א'). וכן שם הוא נצמד לבעל פעור (פס' ב'). דוקא משם ממקום שקלקלנו בכוחות הללו שולח יהושע מרגלים לא"י, כדי לבדוק את הקשר הפנימי לארץ, שאם הוא קיים ממילא הוא יקדש את היצרים הללו.
 
והמרגלים מגיעים לבית אישה זונה והיא מעלה אותם הגגה ושם מחביאה אותם, באמרה שאם מעלים את כוחות החיים למעלה אל מקורם האלוקי, הם מקבלים תוקף של קדושה. ובאמת היא מבקשת להצטרף אל עם ישראל כשיכבשו  את יריחו.
 
שני המרגלים חוזרים אל יהושע ואומרים "כי נתן ה' בידינו את כל הארץ וגם נמוגו כל יושבי הארץ מפנינו". אם המרגלים לא היו פועלים מתוך אמונה גדולה בצור ישראל ולא היו מבינים שכל כוחות החיים, שבנתיים באים  לידי ביטוי בצורה שלילית אצל יושבי הארץ, יתהפכו לקדושה ולעשיה של גבורה, הם היו מפרשים את הקורה להם בצורה שלילית, והיו טוענים שהעמים מאוד עוינים ודרוכים לקרב ולכן גילה אותם מלך יריחו מיד. אולם עיניהם הלכו אחר ליבם המאמין, ולכן אמרו שנפל פחד ישראל על יושבי כנען.
 
מעין המרגלים ששלח משה והמרגלים ששלח יהושע שהם שני הפכים, מוצאים אנו גם כיום כשהאומה שבה לארצה. יש אנשים שהניתוח שלהם כביכול ריאלי  וטוענים שלא נצליח לשלוט בכל מרחבי ארצנו. אולם חסרון אמונה יש כאן.
 
המאמין האמיתי רואה את נפלאות הבורא הגומל חסד עמנו, והמעמיד אותנו בניסיון אמוני גדול. ואנו סמוכים ובטוחים ש"עת צרה ליעקב וממנה יושע", פירוש מתוך הצרות עצמם, תתגלה הישועה, כי יתברר שכל הסיבוכים הם רק מנוף הדורש מאיתנו לעלות גבוה יותר בבניין הרוחני והגשמי של האומה.
 
"ומי שפעל עם א-ל יבוא ויטול שכרו משלם"
הדפס עמוד
שלח לחבר
לראש העמוד
"בית אורות" הינו סימן רשום של American Friends of Beit Orot, Inc  © כל הזכויות שמורות  |  יצירת קשר  |  מפת האתר
האתר הוקם ע"י entry