שמיניסטים תלמידים ובוגרים
שאל את הרב


פרשת בלק

מאת הרב דני איזק
 
חז"ל מבליטים את ההבדלים בין אברהם אבי האומה לבין בלעם נביא אומות העולם. "כל מי שיש בו שלושה דברים הללו הוא מתלמידי אברהם אבינו ושלושה דברים אחרים הוא מתלמידיו של בלעם הרשע..." (אבות ה', כג'). בתחילת פרשת וירא הקב"ה מתגלה אל אברהם. "וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום" (בראשית יח' א'). מגיעים שלושה אנשים "וירץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה". לאחר מכן אברהם אמר להם "יקח נא מעט מים ורחצו רגליהם והשענו תחת העץ" (פס' ד'), ומבאר רש"י "כסבור שהם ערביים שמשתחווים לאבק רגליהם והקפיד  שלא להכניס ע"ז לביתו". אותם שלושה אנשים הם ההפך הגמור ממגמתו של אברהם, שכל עניינו לגלות את שם ה' בעולם, ולעומתו האנשים הללו עובדים לע"ז בזויה המקדשת את החומר השפל ביותר. כשהאנשים באים לאברהם אומר הוא לקב"ה "...אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך" (פס' ג') וביאר רש"י "...היה אומר לקב"ה להמתין לו עד שירוץ ויכניס את האורחים". על כך דורשת הגמ' במס' שבת (קנז.) "אמר רב יהודה אמר רב גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השכינה". אברהם שהוא אב המון גויים, מבין ששם ה' צריך להתגלות במציאות העולמית, וכל האנושות צריכה להכיר את הטוב האלוקי, ולשם כך צריך לשכלל את האהבה הפנימית שלנו אל כל יצור. על כן אם הפגישה שלנו עם הקב"ה מרחיקה אותנו משאר האדם, הרי זוהי עבודה עקומה, על כן קודם כל רץ אברהם להכניס אורחים. בהמשך הפרשה נאמר "ויפנו משם האנשים וילכו סדומה ואברהם עודנו עומד לפני ה'" (פס' כב'). ומבאר רש"י "...היה לו לכתוב וה' עודנו עומד על אברהם, אלא תיקון סופרים הוא". ז"א, שכביכול, הקב"ה מחכה לאברהם, בזה מבינים אנו שאברהם צדק במעשיו, על אף שבמבט שטחי נראים מעשים אלו כטועים.
 
לאחר מכן הקב"ה מגלה לאברהם שהוא עומד להפוך את סדום ואברהם מתווכח עם הקב"ה "...האף תספה צדיק עם רשע" (פס' כג'). שוב נפגשים אנו ביתר תוקף עם אהבתו הגדולה של אברהם לכל הבריות שהקב"ה ברא. גם כאן מוצאים אנו שהקב"ה מסכים לדבריו של אברהם, ובכל פעם הקב"ה עונה שאם ימצאו בעיר "כך וכך" אנשים צדיקים הוא יסלח לכל העיר בעבורם.
 
נמצינו למדים שהקב"ה רוצה שאנו ניזום ונפעל בעולם, אך לא מתוך מחשבות על רווח אישי ופרטי אלא מתוך הסתכלות כללית והתבטלות למגמה האלוקית. על כן בתחילת פרשת וירא שמו של אברהם נעלם, "וירא אליו" "וישא עיניו" כו', ללמדנו שכל מעשיו נובעים מהחיבור לקב"ה ולא מתוך מחשבות קטנות ואישיות.
 
לעומתו, בלעם, כל מחשבתו היא טובתו האישית והכבוד שהוא יזכה לו ממעשיו. כשבאים זקני מואב וזקני מדין אל בלעם ומדברים אליו את דברי בלק, עונה הוא להם "...לינו פה הלילה והשיבותי אתכם דבר כאשר דיבר ה' אלי" (כב', ח'). מבאר רש"י "אם ימליכני ללכת עם בני אדם כמותכם, שמא אין כבודו לתתי להלוך אלא עם שרים גדולים מכם". מדהים כיצד מנצל הוא את הקב"ה כדי להרבות לעצמו כבוד. בלק שולח שרים רבים ונכבדים מהקודמים, ולבסוף בלעם הולך עם השרים בניגוד לדברים שאמר לו הקב"ה בפעם הראשונה " לא תלך עימהם, לא תאור את העם כי ברוך הוא" (פס' יב'), וגם בניגוד לרוח הדברים שהקב"ה אמר לו בפעם השניה. בלעם בטוח שיוכל לשנות את מעשה ה' ויצליח לקלל את ישראל. לכאורה, כאברהם שמנסה לשנות את גזרת ה' על סדום, אך השורש והיסוד של מעשיהם הפוך הוא לחלוטין, כאותן שתי נקודות סמוכות הנמצאות על עיגול, שמחד הן קרובות מאוד, אך במבט אחר הן הרחוקות ביותר אחת מהשניה.
 
בלעם בונה שבעה מזבחות בנסיון לקלל את ישראל. אומר המדרש רבה (כ' יח') "ויקר אלוקים אל בלעם, אמר לו רשע מה אתה עושה, אמר את שבעת המזבחות ערכתי, משל לשולחני המשקר במשקלות, בא בעל השוק והרגיש בו, אמר לו אתה משקר במשקל, אמר לו כבר שלחתי דורון לביתך". מלמד אותנו המדרש שבלעם מנסה "לשחד" את הקב"ה ע"י הדורון=המזבחות. הקורבנות שישראל מקריבים לקב"ה באים לבטא את ההתבטלות שלנו ושל כל המציאות העולמית אל הקב"ה וכדברי המהר"ל (נתיב העבודה פא') ש"האדם מוסר עצמו אל השי"ת, ואף אם אין מוסר נפשו אליו רק ממון שלו שמקריב אליו קרבן, מכל מקום גם זה נקרא שמוסר עצמו אל השי"ת כאשר מקריב אליו ממון שלו. וכאשר מביא קרבן אל ה' מורה שהוא שלו כמו העבד שקנוי לרבו ולכך נקרא זה עבודה אל השי"ת".
 
לעומת זה בלעם מרגיש שהוא "נותן" לקב"ה, ועל כן מגיעה לו תמורה.
 
בניגוד לאברהם ששמו לא מופיע בתחילת פרשת וירא, ולאחר מכן בויכוח על אנשי סדום מדגיש אברהם "ואנוכי עפר ואפר", בלעם ככל שנכשל במשימות מדגיש הוא את עצמו.אחרי שפעמיים נכשל בניסיון לקלל את ישראל, מנסה הוא בפעם השלישית, "וישא משלו ויאמר, נאום בלעם בנו בעור ונאום הגבר שתום העין". ההדגשה על אישיותו הפרטית. בניגוד גמור לנביאי ישראל המדגישים בנבואתם את דבר ה' ולא את עצמיותם. "ויהי דבר ה' אלי לאמור" (ירמיה א', ד') "היה היה דבר ה' אל יחזקאל בן בוזי" (יחזקאל א' ג') ועוד דוגמאות רבות.
 
בלעם מעיד על עצמו "נאום שומע אמרי א-ל" (כד' ד'), שוב מעיד הוא על עצמו כשנתן עצה לבלק " נאום שומע אמרי א-ל ויודע דעת עליון" (ד' טז') בלעם הוא בעל ראיה גדולה ובעל ידיעה של דעת עליון, אך אינו מבין את המגמה האלוקית ואת הרצון האלוקי. בלעם הוא דוגמא לאנשים בעלי כישרונות ובעלי עוצמות, בעלי יכולות שכליות ואינטלקטואליות,  המנותקים ממוסר אלוקי ומהמגמה האלוקית של ההויה. לעומת זה עם ישראל, "המוסר שלנו מתפשט והולך הוא על כל בריה, על כל היש ומוכרח הוא מפני זה להיות מתגשם על פי האמרה היוצאת מאיזון כל עולמים" (אוה"ק, ג' עמ' ג'). תפקידנו הוא לעלות את רצוננו האישי אל שרשו האלוקי שהוא הרצון האלוקי. "בהתקדשותו של הרצון הרי הענף דומה לשורשו הגדול, יונק ממנו ומתחבר אליו, ומתמלא מאורו שפעת חייו" (אוה"ק ג' עמ' לט').
 
 אותו רצון אלוקי המלמדנו לחיות בפועל חיים אלוקיים מתבטא במשכן ששם משרה הקב"ה שכינתו בעולם. כשעם ישראל נלחם במדין הוא הורג את מלכי מדין ואת בלעם. "ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם...ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב" (לא' ח'). במלחמה זו יוצא פנחס בן אלעזר הכהן " וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו" (לא' ו'), ומבאר רש"י "כלי הקודש, זה הארון והציץ שהיה בלעם עמהם ומפריח מלכי מדין בכשפים והוא עצמו פורח עימהם, הראה להם את הציץ שהשם חקוק בו והם נופלים, לכך נאמר על חלליהם במלכי מדין שנופלים החללים מן האויר, וכן בבלעם כתוב על חלליהם , בספר יהושע".
 
מתברר שיש לבלעם כח לעלות מעל המציאות, כביכול להתרומם למציאות יותר רוחנית, אך לחיות בעולם שלנו חיים אלוקיים אין הוא יודע. על כן שם ה' שהוא ביטוי להופעה האלוקית בעולם, הנמצא על הציץ שעל מצחו של הכה"ג, המבטא את המחשבה הישראלית הקדושה המתגלית בחיים, הוא שמפיל את בלעם ותפיסת עולמו.
 
בכניסתנו לארץ ישראל, נתבעים אנו לחיות חיים אלוקיים שלמים ויש חשש שמתוך הנסיונות והקשיים שעם ישראל יעבור יקומו "נביאים" או מנהיגים בעלי כריזמה המנצלים את כוחם לטובות חומריות, או אנשים בעלי "כוחות רוחניים" המפריחים אותנו באוויר. על כן עוד בטרם הכניסה לימד אותנו הקב"ה את קלקולם של אנשים אלו ודומיהם, ואת ההכרח למצוא מנהיגי אמת ההולכים בדרכו של אברהם אבי האומה.
 
תפיסות אלו ודומות להן חוזרות אלינו גם בחידוש תקומת האומה בארצה, אך אנו בטוחים שעם ישראל יזכה לגלות את שם ה' ולחבר את הרצון האמיתי והטהור שלנו אל המגמה האלוקית.  
הדפס עמוד
שלח לחבר
לראש העמוד
"בית אורות" הינו סימן רשום של American Friends of Beit Orot, Inc  © כל הזכויות שמורות  |  יצירת קשר  |  מפת האתר
האתר הוקם ע"י entry