שמיניסטים תלמידים ובוגרים
שאל את הרב


> > > פרשת וארא - תשס"ז

פרשת וארא - תשס"ז

"וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא-ל שדי ושמו ה' לא נודעתי להם" (י' ג'). הרמב"ן בפירושו מביא את הר"א המבאר: "נראה לאבות בשם זה (בא-ל שדי), שהוא מנצח מערכות שמים ולעשות עמם ניסים גדולים שלא נתבטל מהם מנהג העולם (=ניסים נסתרים). אבל בשמו של יו"ד ה"א אשר בו נהיה כל הווה לא נודעתי להם לברוא חדשים בשינוי התולדות..". (ע' בשיחתנו סדרה ב' בהסברי הדברים).

ננסה לברר את היחס בין הטבע והנס. בגמ' במסכת שבת (נג:) אנו מוצאים נימה של הסתייגות מנס  ששינה סדרי בראשית. מספרת שם הגמ': "ת"ר מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק, ולא היה לו שכר מניקה ליתן. נעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה והניק את בנו. אמר רב יוסף בא וראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה. אמר לו אביי, אדרבה כמה גרוע אדם זה  שנשתנו לו סדרי בראשית. "מאידך,  מוצאים אנו שאדם חייב לברך ברכה מיוחדת על שהקב"ה, עשה לו נס. "הרואה מקום שנעשה לו נס מברך שעשה לי נס במקום הזה, וכל יוצאי ירכו ג"כ מברכים שעשה נס לאבי במקום הזה" (שו"ע  או"ח ס' ריא' סד') וכן חייב לברך על נס שנעשה לעם ישראל. "הרואה מקום שנעשה ניסים לעם ישראל כגון מעברות הים ומעברות הירדן מברך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה" (שם סא').

את ההסתיגות של אביי שאמר "כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית" מבאר הרב קוק (עיין איה שבת ב' עמ' 16). "עלינו לזכור תמיד שאהבת הטבע המסודר וחינו הפנימי, היא יסוד מוסד לחכמה, לשיחה קדושה בהוד אלו-ה, וליושר לבב. ע"כ, מציאות הניסים הוכרחה לבוא מצד אותו המעמד הלקוי שנמצא בבני אדם, שמצד עצם טבעם היו נוטים אל מה שהוא נגד השכל והיפוך היושר". הדרך האידיאלית  להגיע לחיי קדושה ויושר לבב היא להתבונן בטבע המסודר ההולך בחוקיות קבועה בחן פנימי אלוקי. אולם הטבע האנושי (החיצוני) מטה את האדם לדברים המנוגדים לשכל הישר והעמוק.

האדם עלול להגיע למסקנות מוטעות שלטבע אין מנהיג אלוקי אלא הוא עיור, הוא הולך בחוקיות פנימית קבועה בלא מנהיג. למנוע מאנשים מחשבת טעות זו באים הניסים. "הם צריכים הדרכה כזו שתשפיע בהם השפעה של היפוך סידור הטבע שלהם (=הטבע הנמוך והחיצוני שלהם), שינצח השכל והמוסר את שרירות הלב הטבעיים, שההסתכלות בפלאי אדון כל, בהריסות הסדרים הקבועים הטבעיים למטרה רוממה נשגבה במוסר וחכמה, מנשא את הנפש מתוך עומק השפלות של החפץ העצמי שלה אל הכבוד והמעלה".

כשמתבוננים בניסים המשנים את הסדר הטבעי הקבוע ומבינים ששינוי זה הוא למטרות רוממות ונשגבות, למטרות רוחניות- מוסריות, מגיעים למסקנה שהקב"ה הוא מנהיג את העולם והוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אולם מ צב זה של האדם הדורש ניסים מלמדנו על שפלותו וגריעותו של האדם (כדברי אביי). שלמות החיים אינה כזאת. "המגמה הטהורה שאין עמה גרעון, היא שישוב הלב לטהרת טבעיו (=הטבע הפנימי הטהור), והחפץ היותר טהור ונשגב יהיה שוה עם החפץ הטבעי של האדם (הטבע הפנימי והופעתו החיצונית יהיו זהים), ואז כבר ההדרכה היותר נשאה באה עם הדבקות היותר עליונה בטבע המסודר (=במצב השלם של האדם הוא דבק בטבע המסודר, ולא צריך את הנס). נאהב את הטבע, את החוק הכללי התדירי שבו חקק צור עולמים בה' את עולמו לעדי עד. ועם הגדולה שמי שנעשה בו נס, בעצמות הוויתו וטבעו (=אותו אדם שצמחו לו שתי דדין), נחוש ג"כ שיש כאן גרעון שנשתנו עליו סדרי בראשית". המצב השלם שאליו העולם יגיע הוא, "שיד ה' הנוהגת בטבע המסודר הקבוע, תהיה גלויה בהודה והדרה בלב כל בשר, בציור שלם ונשגב".

במקום אחר הרב מבאר את ההבדל בין מצבנו כעת לבין המצב העתיד, ושם מוסיף הרב את הסיבה מדוע במציאות העכשוית זקוקים אנו לניסים. כך כותב הרב בעו"ר (ב' עמ' ר"ע) :"ההבדל שבין הנהגת ההווה להנהגה העתידה הוא שכל זמן שהדעת קצרה והחושך גובר בעולם, ומצד קוטן הדעת (=שלנו) מתעלמת נקודת האמונה , עד שיש ליצה"ר שליטה להעביר את האדם על רצון קונו, צריך לגלות רוח השגחת השי"ת ע"י ניסים ושינוי המנהגים הטבעיים, אבל לעתיד לבוא כשתמלא הארץ דעה את ה' והשי"ת ישפוך רוחו על כל בשר, אין צריך שוב לניסים ושינויי המנהג התדירי, כי אדרבא המנהג התדירי בהשגחה התמידית מספר כבוד א-ל וקרבתו ברוך הוא אל יצוריו".

במציאות ההווית הדעת שלנו היא קטנה וחסרה ועל כן זקוקים אנו מדי פעם לנס כדי שנוכל להתגבר על מחשבות קטנות האומרות שרק הטבע קיים ואין הקב"ה בורא ומנהיג העולם. אולם לעתיד לבוא כשתשלם הדעת נוכל להכיר את כבוד ה' מתוך ההנהגה הטבעית של העולם ולא נזדקק לניסים. כיום אנו נמצאים במציאות של בחירה בין טוב לרע. כדי שאנו במאמצינו נבחר בטוב וע"י כך נקנה אנו קנין עצמי, צריכה להיות  ההנהגה האלוקית  נסתרת. אולם כדי שלא ניכשל ולא נצליח לבחור בטוב מראה לנו הקב"ה את הנהגתו הגלויה והניסית מדי פעם. "אמנם כעת צריך שיהיו ניסים לפרקים כדי ליתן מקום לבחירה, כי ההנהגה האמיתית אי אפשר שתתגלה שא"כ אין כאן בחירה. אבל כשיגמר זמן הנסיון (=לעתיד לבוא) שוב אין הבחירה דרושה לכך, וע"כ אז יהיה גלוי ההבדל שיש בין צדיק לרשע ובין עובד אלוקים לאשר לא עובדו". לעתיד לבוא הטוב והרע יהיו ברורים. לעושה טוב יהיה טוב, ולהפך, בענין הרע. ראיה זו תהיה ברורה בהנהגה הטבעית ולא יהיה צורך בניסים. אולם כשהכל ברור וגלוי, ודאי שלא יחטא האדם ופוסקת ממנו הבחירה. על כן הנהגה זו היא לעתיד  לבוא כשכבר לא יהיה צורך בבחירה החופשית של האדם כפי שהיא כיום.

בהקדמה של הרב לעו"ר (עמ' יט') מתיחס הרב לגמ' במס' שבת (שהבאנו לעיל) באופן קצת שונה. ננסה לפי קוצר דעתנו לבאר את הדברים. כותב הרב: "התפילה משמשת להכניס את כל התורה כל העבודה וכל החכמה, בתכונה טבעית, ומעמד נפשי קבוע, והיא חיי שעה, כלומר, שמחייה את השעה להיות עומדת ישר מול זיקת שפע חיי עולם". אחד מתפקידי התפילה הוא שנוכל בשגרת החיים העולמיים שלנו לחיות את החיים העליונים בחבור אמיתי והרמוני. "אבל התורה חיי עולם היא, למעלה מהטבע, וכשיש טבע אז מעלת הניסים גדולה ועליונה מאוד, אבל כשהטבע מתדלדל נקראים הניסים טרחא כלפי שמיא וגרעון של שינוי סדרי בראשית, "כמה גרוע אדם זה" (שבת נג:)". נמצינו למדים שגם במציאות העכשוית ישנם שני מצבים. כשהטבע חשוך ונמוך, ובגלל החושך הגדול נצרכים הניסים, אזי זוהי 'טרחא כלפי שמיא' וחסרון. אך כשהטבע יונק את הארתו מהכוח שמעל הטבע אז מעלת הניסים גדולה היא. למעלה משני מצבים אלו יהיה לעתיד לבוא שלא נזקק לניסים כלל כי הטבע עצמו ילמדנו בצורה גלויה את יד ה' בעולם.

שני המצבים של העולם הזה,ולעתיד לבוא יש להם חבור . אל לנו לחשוב שלעתיד לבוא תהיה מציאות שונה לגמרי שלא תוכל לצמוח מתוך המציאות העכשוית. בברכה שמברך יעקב את יוסף לפני מותו נאמר "...ברכות שמים מעל ברכות תהום רובצת תחת...ברכות אביך גברו על ברכות הורי...." (בראשית מט' כה' כו'). מבאר הרב (עו"ר ב' עמ' ר"ג): "שתהיה הברכה שמימיית נסיית ומכל מקום תראה רובצת תחת –בדרכי הטבע" (=הגילוי הניסי יבוא דרך ההופעה הטבעית). "ברכות הורי היו בניסים שנעשה להם, כמו שנתברכו אברהם ושרה בניסים (=גלויים) וכן יצחק ורבקה במשפט אבימלך מלך פלישתים. אבל יתר שבחן של הברכות שלי שיהיה הטבע עצמו מעולה ומרומם, מעין עוה"ב, שהוא למעלה מהנס, בנחלה בלי מצרים בכלל גבולי עולם וסדרי בראשית".  אותם הופעות בלי מצרים, בלא המגבלות העולמיות  יופיעו בתוך סדרי בראשית בלי צורך לשנות את סדר ההנהגה האלוקית הרגילה. זה המצב השלם מעין עוה"ב. יעקב כשמברך את יוסף בברכה זו מלמדנו שגם כיום אפשר להגיע לחבור מסויים למצב העתידי. כמובן זה תלוי בהתרוממותנו  והתרוממות עולם הטבע אתנו.

ברכת יעקב ליוסף מתגלה גם באומה כולה. יציאתנו מבית עבדים ממצרים זיככה אותנו ורוממה אותנו והטבע כולה התעלה עמנו מעין העתיד. "קדורים הם מקטיני הטבע ומצמצמיו בגבולים קצרים ומצרים דחוקים". המתבוננים בטבע ורואים רק חוקיות מגבילה, הם עצמם חשוכים וקודרים. "מבית עבדים הננו מוצאים לחרות עולם נגאלנו, זיכך אותנו כור הברזל אשר במצרים להכין גאולה לעולם כולו בגאולתנו. הטבע התעלה בעילויינו, זרח עליו הוד נשמת הנס (אוה"ק ג' עמ' כ"ח). עם ישראל נתבע לחיות את החיבור האמיתי של הנס והטבע. אנו מסוגלים לכך בגלל זיקוקנו בכור הברזל במצרים.

כל דברינו מובנים כשיודעים שהסיבתיות של הטבע אינה מתבטלת ע"י הניסים, אלא הניסים מאירים את החוקיות האלוקית המתגלה בהנהגה הטבעית. "את היחס של הנס עם הטבע ראוי להכיר בערך של אחדות, שהרי מעשי ה' כולם אחד הם. אין ערך הנס בלתי שייך אל הטבע כי אם הוא מצומד ומחובר לו. וזהו ג"כ מכלל הכונה של דברי חז"ל , שתנאי התנה הקב"ה עם מעשה בראשית שהניסים יעשו בהם (ע' שמו"ר פכ"א) שהנס יש לו יחס בהנהגה עם הטבע, והנס אינו שינוי של רצון כלפי מעלה" (עו"ר א' עמ' שע"ט). הנס הוא חלק מההנהגה האלוקית המתגלה בטבע ולא סתירתה. במציאות הטבעית  לכל דבר חמרי יש "מקום", ואילו הדברים הנעלים מעל הטבע הם למעלה מן המקום – מקום ארון וכרובים אינו מן המדה" (בג' צט.).

אדם שנעשה לו נס מברך "ברוך שעשה לי נס במקום הזה". ללמדנו "את יחס הנס אל הטבע, כדי להכיר שהכל הוא מעשה ה' אחד, והטבע כמו הנס אינו עזוב מההשגחה הפרטית. לכן ברכת ההודאה של הניסים חברו גם את יחס המקום, שהוא הנושא של הטבע – ברוך שעשה לי נס במקום הזה, להורות שהניסים הם מחוברים ומשלימים את הטבע המתייחס למקום". זהו מבט גבוה ושלם ולזה צריכים אנו לשאוף.

אנו  נמצאים בתהליך הגאולה, ומתחברים יותר למצב של עתיד לבוא – על כן גאולתנו באה יותר בדרך הטבע ולא בדרך הנס. ממילא נדרשים אנו להיות אקטיביים ופעילים בבנין האומה והארץ, ומי שפעל עם
א-ל יטול שכרו משלם.

הדפס עמוד
שלח לחבר
לראש העמוד
"בית אורות" הינו סימן רשום של American Friends of Beit Orot, Inc  © כל הזכויות שמורות  |  יצירת קשר  |  מפת האתר
האתר הוקם ע"י entry